Wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością jednostronną doprowadzającą do ostatecznego rozwiązania stosunku pracy wraz z upływem czasu wypowiedzenia i nadejściem założonego ustawowo czasu. Czynności tejże może dokonać zarówno zatrudniony jak również przełożony. Wypowiedzieć można każdą umowę zawartą na czas nieokreślony, określony oraz próbny, jedynym ograniczeniem jest zakaz używania wypowiedzenia w wypadku umów zawartych na czas wykonywania konkretnej pracy. W przypadku rozwiązania umowy o pracę, mnóstwo osób zadaje sobie pytanie, czy w wypowiedzeniu umowy o pracę należy podać przyczynę?

Czy w wypowiedzeniu umowy o pracę należy podać przyczynę?

Czy w wypowiedzeniu umowy o pracę należy podać przyczynęWypowiedzenie to jedna spośród możliwości rozwiązania umowy o pracę. Obowiązujący Kodeks pracy daje po stronie pracodawcy przymus informowania pracownika o okoliczności uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę. Żeby wypowiedzenie złożone poprzez przełożonego faktycznie było efektywne, potrzebne jest podanie jego odpowiedniej przyczyny, jaka winna pozostawać w związku z konkretnym stosunkiem pracy, natomiast przy tym zostać poddana społecznej kontroli ze strony pracujących w zakładzie pracy związków zawodowych. Zasadność wypowiedzenia zawsze również sprawdzona jest poprzez sąd pracy, jeśli zatrudniony w drodze powództwa zakwestionuje akt wypowiedzenia. Z innej strony zatrudniony składający wypowiedzenie nie ma takiego obowiązku. Taki stan prawny posiada własne utwierdzenie w art. 10 § 1 Kodeksu pracy umożliwiającym każdemu obywatelowi RP wolność doboru miejsca pracy.

Podanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę dotyczy umów zawartych na czas nieokreślony. W wypadku rozwiązania bez wypowiedzenia, przymus podania przyczyny uzasadniającej dotyczy wszelkich typów umów. Zatrudniony jest zwolniony od przymusu podawania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony. Przymus tenże jest natomiast w razie rozwiązywania poprzez pracownika umowy o pracę, kiedy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające niekorzystny wpływ realizowanej pracy na zdrowie pracownika, natomiast przełożony nie przeniesie go w określonym poprzez specjalisty czasie do innej pracy, właściwej ze względu na stan zdrowia oraz umiejętności zawodowe.

Brak określenia przyczyn wypowiedzenia w piśmie oświadczeniu pracodawcy stanowi brak oficjalny pisma. Zatrudnionemu wtedy prawo wniesienia pozwu do sądu pracy o uznanie tak dokonanego wypowiedzenia za bezskuteczne.

Wypowiedzenie umowy o pracę poprzez przełożonego – uzasadnienie

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę muszą odnaleźć się w dokumencie, jaki przełożony daje zatrudnionemu. Decyzję o wypowiedzeniu umowy mogą podjąć zarówno przełożony, jak również zatrudniony. Jeśli przyczyną rozwiązania umowy o pracę jest likwidacja zakładu, to w takiej sytuacji mówi się, iż są to przyczyny leżące po stronie pracodawcy. Uzasadnienie zerwania umowy może więc dotyczyć obecnej finansowej sytuacji w spółce, restrukturyzacji i rozbudowy zakładu. Wypowiedzenie umowy poprzez przełożonego może także wystąpić z powodu naruszenia poprzez pracownika obowiązków pracowniczych. Do takich powodów można zakwalifikować pomiędzy innymi brak dbałości w wykonywaniu obowiązkach, naruszenie dyscypliny, podjecie działalności konkurencyjnej względem pracodawcy, nieusprawiedliwiona nieobecność, rażące niedbalstwa w wykonywaniu obowiązków, stawienie się pracownika do pracy w stanie nietrzeźwym (bądź pod wypływem pozostałych treści psychoaktywnych), nieprzestrzeganie przepisów BHP i stałe spóźnianie się.

Przyczyna pozorna

Czy w wypowiedzeniu umowy o pracę należy podać przyczynęMa miejsce wówczas, kiedy wypowiedzenie jest dokonywane z pozostałych warunków aniżeli owe, jakie zostały podane w wypowiedzeniu, natomiast prawdziwe przyczyny są ukrywane przed pracownikiem. Przykładem takiej przyczyny jest likwidacja stanowiska pracy jedynie po to, aby zbudować inne stanowisko, pod odmienną nazwą, na jakim nowy zatrudniony robi właśnie taki sam lub niezwykle zbliżony obszar obowiązków jaki wykonywał zwolniony już zatrudniony. Analiza, czy wystąpiła pozorna likwidacja stanowiska pracy polega na zestawieniu warunków pracy na nowym stanowisku z warunkami na stanowisku zlikwidowanym.

Ochrona przed wypowiedzeniem – komu przypada?

Poniektórym grupom ludzi przypada specjalistyczna ochrona prawna przed wypowiedzeniem. Usprawiedliwiona nieobecność – odmienna aniżeli urlop – także stanowi okoliczność uniemożliwiającą zwolnienie pracownika za wypowiedzeniem. Ochrona przypada także osobom korzystającym ze zwolnienia chorobowego, o ile niezdolność do pracy trwa krócej aniżeli 3 miesiące. Względem ludzi objętych ochroną przed zwolnieniem przełożony może wykorzystać wypowiedzenie zmieniające warunki pracy oraz płacy. W nawiązaniu do osób zatrudnionych na bazie umowy na czas nieokreślony należy podać przyczyny wypowiedzenia zmieniającego.

[Głosów:2    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here