Za kogo nie płacimy funduszu pracy

Uiszczanie składki na Fundusz Pracy jest koniecznością każdego pracodawcy. Wysokość tego świadczenia określana jest w oparciu o kwoty, które tworzą podstawę wymiaru składek z tytułu ubezpieczenia rentowego, a także emerytalnego i wynosi 2,45% podstawy wymiary stawki. Przepisy, które odnoszą się do obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, wyraźnie określają, za kogo się je opłaca oraz w jakim okresie przysługuje zwolnienie od ich płatności.

Za kogo należy opłacać składkę na Fundusz Pracy?

Za kogo nie płacimy funduszu pracySkładkę tę opłaca się za osoby, u których podstawowy wymiar poziomu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w przeliczeniu na okres miesiąca kształtuje się na poziomie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku zaś pracowników w pierwszym roku pracy jest to 80% tego wynagrodzenia.
Kto więc opłaca składkę i za kogo?
* Między innymi są to pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne, które opłacają składkę za osoby:
– pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym,
– wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
– świadczące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,
– wykonujące pracę w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.
* Składki na Fundusz Pracy za swoich członków opłacają także rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz spółdzielnie kółek rolniczych i usług rolniczych.
* Obowiązek ten mają też inne osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym lub zaopatrzeniom emerytalnym.

Za kogo nie płacimy Funduszu Pracy?

Przepisy regulujące zasady uiszczania składek na Fundusz Pracy, przewidują także przypadki zwolnienia niektórych osób z tego obowiązku. Dotyczy to wymienionych niżej okoliczności.
* Jeżeli pracownik zarabia mniej niż wynosi minimalne wynagrodzenie, pod warunkiem, że nie podjął dodatkowej pracy, która wpływa na przekroczenie tej stawki.
* Jeżeli w przedsiębiorstwie pracuje kobieta, która ukończyła 55 lat i mężczyzna co najmniej 60-letni. Zwolnienie od składki na Fundusz Pracy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po ukończeniu wspomnianego wieku przez te osoby.
* W przypadku, gdy pracownik ukończył 50 lat życia i jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a wcześniej miał status bezrobotnego przez okres dłuższy niż 30 dni, pracodawca nie musi opłacać składki przez rok.

* Jeżeli przedsiębiorca opłaca składki na preferencyjnych zasadach na poziomie 30% minimalnego wynagrodzenia, nie ma obowiązku uiszczania składki Na Fundusz Pracy.
* Gdy pracownicy zatrudnieni są tylko na podstawie umowy zlecenia i nikt nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, pracodawca również nie ma obowiązku odprowadzania składki.
* Nie ma potrzeby płacenia składki także za pracowników, którzy wracają po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym – przez okres 36 miesięcy.
* Za zatrudnionych bezrobotnych skierowanych do pracy przez urząd pracy, którzy nie ukończyli 30. roku życia, pracodawca nie musi płacić składki przez rok.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here